Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ilk 10 sistem bak m yaz l m


Entegre Çözümler: Önce Leap bak
Bu entegre kurumsal sistemleri söz konusu olduðunda, iþlevsellik tam olarak önemsiz deðil, ama içinde kombine gereken oldukça basit kullanýmlý gerçekte kullanýlan yerine rafta toplanmadý alýr uygulama grubuna.

ilk 10 sistem bak m yaz l m  Kurumsal kaynak planlamasý,ERP,üretim yürütme sistemi (MES),entegrasyonu,uygulama programlama arabirimleri,veri giriþi iþlevleri,veri haritalama,arayüzleri,iyi -of-cins çözümler,elektronik veri deðiþimi,EDI,veri senkronizasyonu,E-iþbirliði,kurumsal uygulama pazarýnda,hizmet odaklý IQ Devamı…
Sağlık Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemi (HCIMS)
 
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ilk 10 sistem bak m yaz l m


Kablosuz Palm VII ~ Bak Ma No Hands!
Palm VII Palm Pilot platformu mantýklý bir kablosuz uzantýsýdýr. Palm VII haber, spor, hava durumu, e-posta, yol tarifi ve sarý sayfalar gibi bilgilere eriþim saðlayan bir veri tabanlý bir cihazdýr.

ilk 10 sistem bak m yaz l m  hisse üç katýna         deðeri ilk gün, kýsa bir süre, Palm 3Com aþan bir deðer deðil kredi         Palm hisselerinin yüzde 9,5 oranýnda 3Com sahipliði dayanabilecek. Palm hisse         bu yana aþaðý 165 $ yüksek bir dolardan 26 5/16 sönmeye baþladý. Ürün         Güçlü         Þunu kabul edelim ki, Palm VII çok serin. Bir test ünitesi ile gerçekleþtiren         Beni her yerde, ben cihaz son derece yararlý buldum. Bunu Devamı…
Linux'un yumuþak Side bak gel?
Üç donaným üreticileri, Linux sunucularýn ölçeklenebilirlik ve yönetilebilirlik yükseltmeye çalýþýrken, New York LinuxWorld de büyük Linux sunucu giriþimleri açýkladý.

ilk 10 sistem bak m yaz l m    alternatif bir strateji Linux silkinme / konsolidasyon kadar 1-2 yýl beklemektir   oluþur, ve sonra bir anahtar teknoloji emmiþ bir satýcý ile çalýþmak    de rans bir ya da daha fazla. Bazý bölgelerde konsolidasyon baþlamýþtýr   (VA Linux tarafýndan Andover.net son satýn alma tanýk), bunu devam etmesini bekliyoruz   ve artýrmak. Açýkçasý, konsolidasyon, iyi bir teknoloji gidene anlamýna gelmez   sadece þirketlerin yapmak. Devamı…
Optum en connectStream: Þimdi ilk adet Tutkal
Optum webMethods gelen entegrasyon yardýmý ile ortak ürün TradeStream güçlendirir.

ilk 10 sistem bak m yaz l m  Optum en connectStream: Þimdi ilk adet Tutkal tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri programý , tedarik zinciri yazýlým çözümleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý , erp çözümleri , proje yönetimi dersleri çevrimiçi , proje Kiralama þablonlarý , proje yönetimi eðitimi çevrimiçi tedarik zinciri yönetim þirketleri , scm yazýlým , tedarik zinciri yönetim sistemleri , online proje yönetimi yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , erp Devamı…
Çözüm CRM Kiþisel Madde yapar
Çözüm axtive Software Corporation, sörfçü ve web siteleri arasýnda kiþiselleþtirilmiþ etkileþim destekleyen iliþkisel pazarlama yazýlýmý saðlayýcýsý kendi satýn duyurdu.

ilk 10 sistem bak m yaz l m  Müþteri yönetimi,crm yazýlýmý,iliþkileri yönetimi,yardým masasý yazýlýmý,müþteri iliþkileri yönetimi,müþteri yazýlým,erp yazýlýmý,temas yazýlým,erp sistemi,yönetim yazýlýmý ile irtibata,bmc yazýlým,CRM yönetimi,müþteri yönetimi yazýlýmý,crm sistemi Devamı…
Sezgisel Üretim Sistemleri Ergen Yaþ Vade gösterir Part One: Þirkete Genel Bakýþ
Varoluþ ilk on ulaþan, Sezgisel Üretim Sistemleri, gizli bir orta piyasa ERP saðlayýcý, uzun saf Microsoft üzerine kendi sistemini yeniden yazma dalma almýþtýr. NET kod uzun vadede meyvelerini olabilir çerçeve, deðilse yönetilen hemen.

ilk 10 sistem bak m yaz l m  alanlarda serbest býrakmak için ilk ERP ürün   yüzde Microsoft. NET kod mimarisi baþardý. Daha sonra, 2004 yýlý baþýnda, Sezgisel    Sezgisel ERP 7.0 beta sürümü, sadece kurumsal açýkladý   saf bir Microsoft. NET ile yazýlým çözümü (yani, yeni bir tür yönetilen kod   araç ve prefabrik bileþenlerinin yeni. NET dizi güçlendirir yazýlým)   çerçeve ve piyasaya standart ürün iþlevselliði üzerinde 50 yüzde   Mart 2004 tarihinden itibaren genel olarak mevcut Devamı…
webMethods (mi Yazýlýmý) Aktif alýr
Mayýs webMethods Inc bir all-stok anlaþma Aktif Software Inc satýn duyurdu. Satýn alma yaklaþýk 1,3 milyar deðer. WebMethods B2B e-ticaret entegrasyon yazýlýmý bir satýcý, ve Active edinimi onlarý geniþletilmiþ tedarik zinciri ve iþ-to-Business e-ticaret için kendi entegrasyon stratejisi geniþletme olanaðýný saðlar.

ilk 10 sistem bak m yaz l m  Yazýlým yeniden tanýmlýyor         ilk uçtan uca çözüm sunarak entegrasyon yazýlým pazarýnda         Bu iç, dýþ ve kurumsal güvenlik duvarý üzerinden çalýþýr. Pazar         Darbe         Aktif son zamanlarda (daha Acta ile pazarlama anlaþmasý         bilgi, Acta bakýn         May 25, 2000), Aktif alýr, ve nasýl görmek ilginç olacak         Bu geliþme iliþkiyi etkiler. Bu diðer son birleþme         Ayný Devamı…
SAP, PeopleSoft Kazanç Parlak bakýn; ERP Strikes Back
Sürpriz birçok alarak 7 Ocak tarihinde, kurumsal yazýlým devi SAP önceden ilan vergi öncesi kazanç bir üçüncü çeyrek kar uyarýsý sonra 1999 yýlýnýn son çeyreðinde iki katýna söyleyerek, dördüncü çeyrek kazanç. Lisans geliri dördüncü çeyrekte 800M EUR ($ 822.7M ABD)% 40 fýrladý ve satýþ de Wall Street tahminlerinin üzerinde,% 25 yükseldi.

ilk 10 sistem bak m yaz l m  Erp satýcýlarý,Online CRM,bulu yazýlým,barýndýrýlan CRM,erp moda,SyteLine yazýlým,erp saðlayýcýlarý,erp yazýlým satýcýlarý,þirketler CRM,ERP ürünleri,erp sav,Web ERP,Ücretsiz erp,talep üzerine ERP,çevrimiçi erp Devamı…
SAP Pushing m - "Kibarca"
SAP ve BackWeb Kompleks RFPs ve RFQs için mySAP.com ™ Marketplace Yeni Push Teknolojisi getirmek için stratejik iþbirliði.

ilk 10 sistem bak m yaz l m  SAP Pushing m - Kibarca istek istek , teklif , Ýhalenin , BackWeb Teknolojileri teknoloji çözümleri , push teknolojisi , itme platformu , mySAP.com Pazarý , push-etkin hizmet , BackWeb kaldýrma /> SAP Pushing m - Kibarca A. Turner - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti         SAP         AG (NYSE ADR: SAP), ve BackWeb Technologies Inc (Nasdaq: BWEB), bir saðlayýcý         E-iþ çözümleri için push teknolojisi, yapým bir ittifak duyurdu         Bir Devamı…
Onun Best Niþ Yazýlým
Deltek Vizyon ve diðer Deltek kurumsal çözümler, son yirmi yýldýr proje yönetimi odaklý kuruluþlarla önemli oyuncularýndan olmuþtur. Vizyon profesyonel hizmet otomasyon pazarýnda ve bu pazarda lider konumunu korumak için önemli adýmlar atmýþtýr önde gelen ürün.

ilk 10 sistem bak m yaz l m  için projenin tamamlanmasýna kadar, ilk fýrsattan izlenebilir. Raporlar hatta yeni müþteriler ve projeler elde etmek için gerekli maliyetleri belirlemek olduðu oluþturulabilir. Bunu yapmak için, Deltek Vizyon güçlü, esnek ve saðlam interaktif raporlama ortamý sunmak için harekete geçirip Ereporting Suite içermektedir. Sorunsuz mimarisi Ereporting en zorlu raporlama gereksinimleri ihtiyaçlarýný karþýlamak için ölçeklenebilir tamamen Web tabanlý çözüm saðlayan, Deltek Vizyon Devamı…
Antivirüs Yazýlýmý: Piyasa Görüþleri
Bilgisayar virüsleri benzeri görülmemiþ bir hýzda internet üzerinden yayýlýyor ve antivirüs pazarý artýk 3 milyar dolarlýk (USD), bir yýl endüstridir. Symantec, McAfee, Computer Associates, ve Trend Micro: Bu rapor dört önemli sanayi oyuncularýn finansal saðlýðý ve ürün kalitesini ölçer.

ilk 10 sistem bak m yaz l m   hissediyorum CPU Kullanýmý bizim ilk test için, her ürün tam sistem virüs tarama sýrasýnda CPU kaynaklarýný sistem tüketir ne kadar öðrenmek istedim. Biz geçmiþte biz kullanýcýlar tarama tamamlanana kadar. PC lerini kullanmak mümkün olduðu bir tam sistem taramasý sýrasýnda çok CPU yoðun , çeþitli antivirüs ürünleri þikayet duydum çünkü bu testi gerçekleþtirmek için seçti Bu test için, 256 MB RAM ile bir 1 GHz Pentium III üzerine (bir seferde bir) her ürün Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others