Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » gibi kay t i lemi s ras nda temel ki isel veri toplamak


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » gibi kay t i lemi s ras nda temel ki isel veri toplamak


Veri Ambarý Gerekliliði
Veri ambarý kökenleri ve neden bir açýklama iþletmelerin rekabet avantajý saðlayan bir önemli teknolojidir. Teknoloji seçimi ve tarihi 'eski' verilere eriþim ile ilgili sorunlar da ele alýnmýþtýr.

GİBİ KAY T İ LEMİ S RAS NDA TEMEL Kİ İSEL VERİ TOPLAMAK: tablo ve sütun adlarý gibi veri, ve veri türleri hakkýnda verilerdir. Meta yönetmek mümkün hedef alanlara kaynak haritalama veri elemanlarý ve asist arasýndaki iliþkileri anlamak için yapar. (detaylarý daha fazla bilgi için pazarý Metadata Standartlarý bakýnýz) Sonraki Özü oluþturulmasý geldi / veri ambarý içine kaynak sistemlerden bilgi almak için meta kullandý / Yük (ETL) araçlarý, Transform. SQL (Structured Query Language) kullandý ek araçlar, son kullanýcýlar depoda
05.07.2013 16:45:00

Veri Ambarý Bir Tanýmý
Veri ambarý anlamý üzerinde kafa karýþýklýðý bir çok þey var. Veri depolama, tanýmlama doldurma, ve bir veri ambarý kullanarak süreci anlatýlmaktadýr ancak sadece tanýmlanmýþ, bir veri ambarý, veri için bir yerdir. Oluþturma, doldurma ve bir veri ambarý sorgulama genellikle son derece yüksek bir fiyat etiketi taþýr, ancak yatýrým getirisini önemli olabilir. Fortune 1000% 95 çeþit bir veri ambarý giriþimi devam var.

GİBİ KAY T İ LEMİ S RAS NDA TEMEL Kİ İSEL VERİ TOPLAMAK:   süreci . O   aþaðýdaki gibi cümle koþullarýný tanýmlanan:     hakkýnda bilgi verir Veri ki: Odaklý Konu       yerine hakkýnda bir þirketin devam eden operasyonlarýn bir konu. Entegre: Veri verileri içine toplanýr olduðunu       çeþitli kaynaklardan gelen depo ve tutarlý bir bütün birleþtirilir. Zaman varyant: veri ambarý Tüm veri       belirli bir süre ile özdeþleþmiþ. Kalýcý: Veri bir veri ambarý stabildir.       Daha fazla veri eklenir
05.07.2013 18:51:00

Veri Patlama
RFID ve kablosuz kullaným önümüzdeki birkaç yýl içinde on kat veri iþlemleri kadar götürmek olacaktýr. Bu altyapý önemli bir adým adým gerekli olasýdýr - kurumsal ve küresel bant geniþliði.

GİBİ KAY T İ LEMİ S RAS NDA TEMEL Kİ İSEL VERİ TOPLAMAK: noktalarý sayýsý katlanarak artar. Gibi firmalarýn    GenuOne zaten bir liderliðini var   marka korumasý (o Orijinal-mý?) ve bu göze batmayan küçük cihazlar gemi   Bir ürün düzeyinde, üreticiden. Onlarýn seri numarasý ve çok toplanýr   takip ve tüccar tarafýndan aldýktan sonra geçerli. Mesele, Muhaliflere olan   kim öðe düzeyi uzakta olan, iyi, bilgisiz olduðunu düþünüyorum. Boyutu ve daha Ýþlemleri! Savunma Bakanlýðý ürün seri numaralarý
05.07.2013 19:35:00

Büyük Veri Hakkýnda
TEC analisti Jorge Garcia büyük veri çözümleri sunan büyük veri, onu yönetmek için farklý yollar ve büyük satýcýlarý çevreleyen temel sorunlarý anlatýlýr. Orada

GİBİ KAY T İ LEMİ S RAS NDA TEMEL Kİ İSEL VERİ TOPLAMAK: veri depolama ve hareket gibi basit þeyler örgüt üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Büyük veri yönetimi sadece büyük bir veri seti ile çalýþan daha fazla deðil, tabii ki, kar, analiz ve-rekabet avantajý, performans geliþtirme gelen en yüksek deðeri elde karmaþýklýðý ile bir ilgisi yoktur, ve. Büyük veri özel stratejiler ve araçlar gerektirir ve sadece boyutu daha geniþ bir bakýþ açýsýyla göz önünde bulundurulmalýdýr. Daha adil Boyutu daha Büyük veri üç temel
05.07.2013 23:50:00

EXE ve i2 Advance Ýliþki
Bazý son anlaþma birleþme için bir baþlangýç ​​olduðunu spekülasyon. Sinerji þüphesiz var.

GİBİ KAY T İ LEMİ S RAS NDA TEMEL Kİ İSEL VERİ TOPLAMAK: Danýþmanlýk ve PricewaterhouseCoopers gibi ortaklarý, ama projeler         genellikle dolaþmak için yeterli karmaþýklýk daha gerektirecektir. Kullanýcý         Öneriler         Amacýyla doðruluðunu geliþtirmek için gereken dinamik stoklar olan kullanýcýlar taahhüt         tarih bir standart olan veya olmayan, ortak bir i2-EXE çözüm yararlanacaktýr         arayüz. Depo ve müþteri arasýnda gerçek zamanlý baðlantý olmadan
05.07.2013 16:45:00

Informix Uçtan Uca Veri Ambarý de Ateþli Yazýlým-baþka Satýcýnýn giriþimi Satýn Alýyor
Informix «(NASDAQ: IFMX) ve Ardent Yazýlým (NASDAQ: ARDT) bugün onlar kapanýþ fiyatýna göre, yaklaþýk 880.000.000 $ olarak, tam seyreltilmiþ olarak, deðerli bir iþlem operasyonlarýný birleþtirmek için kesin bir anlaþmaya vardýklarýný duyurdu 30 Kasým 1999 tarihinde Informix hisse senedi. Kombinasyon Informix

GİBİ KAY T İ LEMİ S RAS NDA TEMEL Kİ İSEL VERİ TOPLAMAK: Olap yazýlým , veri ambarý yazýlým , Exadata , veritabaný cihaz , açýk kaynak veri ambarý , veri ambarý satýcýlarý , informix çita , veri depolama yazýlým , veri ambarý eðitim , veri ambarý , aster veri , veri ambarý yöneticisi , informix 11 , veri ambarý araçlarý , veri ambarý ürünleri , informix dinamik sunucu , , olap açýk kaynak , doküman yönetimi yazýlým , KOGNITIO , veri çekme , datawarehouse yazýlým , gerçek zamanlý veri ambarý , veritabaný depolama , sybase veritabaný , informix , DataStage , olap veri ambarý , datawarehouse tasarým , veri ambarý .
05.07.2013 16:18:00

Veri Damýtma: Ýþ Zekasý Veri Önemi Kalite
Bir iþletmenin veri hacmi ve karmaþýklýðý büyüdükçe, kapsamlý bir veri kalitesi stratejisi güvenilir bir iþ zekasý ortamý saðlamaya zorunludur. Bu makalede veri kalitesi sorunlarý ve nasýl ele alýnabilir bakar.

GİBİ KAY T İ LEMİ S RAS NDA TEMEL Kİ İSEL VERİ TOPLAMAK: Iþ zekasý, BI, veri ambarý, veri mart, NULL deðerleri, ana veri yönetimi, veri profilleme, veri temizleme, veri izleme, veri madenciliði, özü , dönüþümü , ve yük, ETL, kalite ekranlar; veri entegrasyon platformu, tekilleþtirme, householding.
05.07.2013 23:50:00

E-Ticaret Baþarý Veri Kalite ve Gizli Rolü
Baþarýlý e-ticaret anlaþýlýr, güvenilir içerik dayanýr. Bunu baþarmak için, þirket için tam bir kendi de çözüm arka ve ön uçlarý gerekir, bu yüzden koþum ve kaldýraç kendi veri ve e-ticaret yatýrým getirisini en üst düzeye çýkarabilirsiniz.

GİBİ KAY T İ LEMİ S RAS NDA TEMEL Kİ İSEL VERİ TOPLAMAK: Ürün fiyatý ve durumu gibi yayýnlanmýþ veriler hýzlý , muhtemelen, mali ve hukuki sonuçlarý yanlýþ sebebiyet veren ve., Modasý geçmiþ olur Ayrýca, insanlarýn iç sistemler ve online kataloglar arama bir iletiþim boþluðu var. Birçok kiþi en kötü, gecikmeler ve memnuniyetsizliði yol açan, en azýndan, ve baþarýsýz arar ve potansiyel týklama uzakta neden, bir öðe ararken bir e-katalog (dizüstü karþý dizüstü gibi) giriþleri farklý olduðunu terminoloji kullanacak. Daha
05.07.2013 18:51:00

Sürekli Veri Kalitesi Yönetimi:Sýfýr Gecikme Ýþ Analytics Cornerstone
Kurumsal bir CRM, ERP, SCM, Ýþ Zekasý, veya Veri Ambarý projesi, kötü veri kalitesi uygular ne kadar iyi olursa olsun kendi programýný ve maliyet gerçek dolar yok edebilir.

GİBİ KAY T İ LEMİ S RAS NDA TEMEL Kİ İSEL VERİ TOPLAMAK: Middleware ve Veri Entegrasyonu gibi büyük ölçekli uygulamalar veri kalitesi sorunlarý olan deneyimli zorluklar var. ERP genellikle veri hatalarýný kurumsal veri varlýklarý içine sokulabilir bir veri toplama noktasý olarak hizmet vermektedir. CRM kötü veri kalitesi cevapsýz satýþ fýrsatlarýný hem de üzgün müþteriler neden olabilir satýþ ve müþterilerin sürekli deðiþen, sürekli hareketli hedef, izler. Ýþ Zekasý sadece kaynak veri olarak doðru gibi bilgileri
05.07.2013 18:51:00

Að Mühendisleri Bölünmüþ DNS Uygulama hakkýnda konuþmak vardýr. Bu Ne Anlama Geliyor?
Bir þey bölünmüþ DNS web siteleri hýzlandýrabilir denilen duydum. Bu ne anlama geliyor ve nasýl çalýþýr?

GİBİ KAY T İ LEMİ S RAS NDA TEMEL Kİ İSEL VERİ TOPLAMAK: site bulma, her zamanki gibi arama gerçekleþtirir         müþteri Internet kök DNS sunucularýna eþlemeleri. Ne zaman dýþ DNS         sunucu web sitesine iletir isteði yanýt,, alýr         da ile, talep müþterinin masaüstüne döndüren         Ýnternet. Eðer         güvenlik duvarý üzerinde BIND koymak, dýþ iþlevselliðini koyabilirsiniz         Ayný iþlem elde etmek için bir yol olan güvenlik duvarý üzerinde DNS sunucusu,,
05.07.2013 16:55:00

IFS A Magic Büyüme Formül sahip; Ama Karlýlýk Hakkýnda Ne?
Kasým ayýnda, IFS, Linköping, Ýsveç merkezli bir iþ uygulamalarý satýcý, Q3 2000 sonuçlarýný açýkladý. IFS yeni bir ürün portföyü ve lisans gelirlerinde hýzlý bir artýþ 2001 girecek. Ancak, karlýlýk eli kulaðýnda gibi görünmüyor.

GİBİ KAY T İ LEMİ S RAS NDA TEMEL Kİ İSEL VERİ TOPLAMAK: þey olmak RosettaNet gelenler gibi         çok zor. Bu nedenle, kullanýcýlar þu sorularý sormak gerekir:         da belirli pazar yerleri yapar (veya olacak) IFS ile baðlantý ve ne         metodoloji yapar (veya olacak) þirkete reçete. Potansiyel         müþteriler endüstri uzmanlýðý üzerine ön araþtýrma yapmak ve gereken         bölgesel IFS ofis veya baðlý bir servis saðlayýcýnýn referans siteleri         IFS olgunlaþmamýþ
05.07.2013 16:56:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others