Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur


Sony Talep Palm OS
Sony insanlar böylece Windows CE kapatarak, bilgi, videolarý görüntülemek müzik dinlemek ve düzenlemek için izin verebilir yeni Palm OS tabanlý el araçlar inþa etmeyi planladýðýný açýkladý.

bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur  Saðlam PDA,Endüstriyel PDA,PDA satýþ,saðlam el,PDA cihazlarý,en iyi el bilgisayarý,el bilgisayarlarý,PDA windows ce,el bilgisayarý,hangi pda,PDA durumda,indir ücretsiz pda Oyunlar,PDA bilgi,el pc,fiyatlarý PDA Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur


BI için bir Talep odaklý Yaklaþým
Vanguard çözüm arkasýndaki temel kavram iþ zekasý (BI) kullanýcýnýn teknik çözüm deðil, tersi dikte iþ ihtiyacý var demektir ki, talep odaklý olmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ kullanýcýlarý süreci sürücü izin ve içerik alaka ve yazýlým karmaþýklýðý sorunlarý kaldýrmanýz gerekir.

bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur  sürekli deðiþen satýþ eðilimleri, ürün promosyonlarý, ve müþteri faaliyetlerinin üstünde kalmak için kullanmak mümkün. Bu model içeriðin analitik iþleme çoðunluðu yerine bir að baðlantýsý üzerinden daha kullanýcýnýn PC hakkýnda off-line oluþur saðlar. Vanguard kullanýcý ortamlarýnda iþ adamlarý, matkap-aþaðý filtre deðiþtirme ve özelleþtirme ve son kullanýcý kontrol seviyesini kullanýcý çok nadiren iliþkisel veritabanlarýna karþý canlý sorgularý Devamı…
Ýmalat talep odaklý Planlama
Kapak-zaman planlamasý (CTP) bir "çekme" sistemi, ancak planlama ve yürütme zamaný hareket etmek için sadece bekleyen deðil niyetiyle.

bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur   Ayrýca veya MRP kullanmadan, ürün aileleri içinde ürünler için akýþ sipariþ planlamak ve yönetmek için esnekliðe sahiptir. Ihtiyaç duyulan tam olarak ne zaman ürünler gereklidir karýþýmý ve miktarlarda, gelmesi için tekrar, fikirdir. Bir müþteri sipariþ onaylandýktan sonra üretim sadece MRP çalýþtýrmak veya bir iþ emri oluþturmak ve serbest býrakmak zorunda kalmadan, hemen baþlar. Malzeme noktasý kullaným yerleri veya iþlenecek ham yarý mamuller iç ve dýþ malzeme Devamı…
Talep Odaklý Tedarik Zinciri ve Demantra
Talep odaklý tedarik zincirleri talep çekme ve geleneksel tedarik zincirleri ürünleri itmek ve verimliliði oluþtururken etkinlik ve karlýlýk maksimize odaklanýn. Bu fark tüm tedarik zinciri süreçlerinin iyileþtirilmesi ve önemli ölçüde maliyet tasarrufu ve büyüme üreten anahtarýdýr.

bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur  ve talebi belirleyen   yeni ürün tanýtýmlarý için miktarlar. Spectrum planlama ve analiz iþbirliði   çevre birincil iþ kaygýlarý ile þirket adresleri: müþteri   stoklarý azaltarak memnuniyeti ve tutma, serbest-up iþletme sermayesi,   pazara yeni ürünler çýkarmayý, ticari promosyonlar artan getiri   rakiplerinden daha hýzlý, ve stok dýþarý azaltarak üst satýrý büyüme elde   durumlar. Uçtan uca tedarik zinciri görünürlüðü amaçlarý daha iyi   planlarý, Devamı…
Entegre Çelik Fabrikasý için Üretim Yazýlým
Akýþ üretim, süreç imalat ve deðirmen üretim, böyle bir tesis etkili bir karma mod üreticisi yani: bir entegre çelik tesisi için üretim süreçleri genellikle imalat üç farklý tipi kapsamaktadýr. Bu üreticilerin farklý ihtiyaçlar için yazýlým sistemlerinin kritik önem taþýmaktadýr. Aradýðýnýz gereken özel bir yazýlým özellikleri hakkýnda bilgi edinin.

bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur  , özelliðini varyasyonlarý , ürün sýcaklýk kontrolü , dýþ iþlemi faktörü , akýþ üretim , fabrikasý üretim , verim faktörü , toplam kalite yönetimi , hammadde iþleme hurda nesil , proses parametreleri , üretim yönetimi yazýlýmý /> Entegre Çelik Fabrikasý için Üretim Yazýlým Ashfaque Ahmed - Temmuz 5, 2013 Read Comments bir entegre çelik tesisi herhangi bir ölçüm ile çok büyük. Kapasite genellikle yýlda 1 milyondan fazla ton, ve çok büyük tesislerde, bu yýlda Devamı…
Talep Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Hizmet Alternatifleri On karþýlaþtýrma
, Olmayan temel iþlevi, dikey, sektöre özgü özellikleri ve muhasebe ile ilgili özellikleri temel iþlevi: Müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) iþlevi dört kategoride düþebilir. Deðerlendirilmesi ve bir CRM çözümü seçerken, iþletmeler fonksiyonlarý ve temel CRM iþlevselliði bir parçasý olmayan özellikleri ile ilgili potansiyel sorunlarý farkýnda olmalýdýr.

bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur  için kullanmak ne zaman, ürün özellikleri yaklaþýk olarak önemli olmadýðýný. bir CRM sistemi esnekliði (yani yapýlandýrma ve özelleþtirme) ve uygulama diðer sistemlerle entegre edilebilir hangi ile kolaylýðý odaklý þirketler tarafýndan listelenen ilk üç kriter iki. Ýlginçtir, bazý satýcýlar ürünlerini içine dahil etmek çok çalýþtýk bir kaç özelliði deðerlendirme kriter listelerinin altýna yakýn düþtü. Dikey pazar uzmanlaþma, örneðin, potansiyel CRM Devamı…
SmallSmartFast Kuruluþlar
Kafes Tel anda teknolojileri-sürekli küçük SmallSmartFast ve sürekli daha akýllý cihazlar ve uygulamak ve bize bilgi ve gerçek zamanlý olarak cevap vermek için hýzlý yazýlým geliþi hakkýnda çok þey konuþtuk.

bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur  3 yaþýndaki planý ve ürün ile evli olmaktan çok yeni teknolojiler, uyum saðlar. Orada   daha hýzlý döngü süreleri yeni Çevik Kalkýnma yöntemler bazý bulunmaktadýr   Bu XP (Extreme Programming) bir yaklaþým olarak yazýlým mühendisliði, için burada   Eðer, test geliþtirmek ve gerçek, kullanýlabilir üretim kodu (deðil prototip) teslim   aþamalý olarak 2-3 hafta döngüleri. Bütün odak noktasý: düþünüyorum küçük ne   Çok teslim sonra, inþa edebilirsiniz Devamı…
Entrada Market Yeni Motivasyon Getiriyor
Motivasyon Yazýlýmý satýn Entrada karmaþýk ayrýk imalat sanayi uygulamalarý daha büyük bir tamamlayýcý sunmayý saðlar.

bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur  , Epicor yazýlým , ürün konsepti , erp yazýlýmý , hr yazýlým , yeni ürün tanýtýmý , iþ yazýlým , ürün geliþtirme , web içerik yönetimi , web içerik yönetim sistemleri , ürün lansmaný stratejisi , ürün lansmaný planý , yeni ürün geliþtirme , CRM Siebel , içerik yönetim sistemleri , ürün geliþtirme stratejisi , ürün pazarlama , içerik yönetim sistemi iþ zekasý , ürün geliþtirme süreci , web içerik yönetim sistemi , yeni ürün geliþtirme stratejisi , yeni Devamı…
Oracle Onun PLM Anahat oluþturur Bölüm: Olay Özeti
Kendi PLM çözümleri olasýlýkla olmayacak olsa da "tüm insanlar için her þey" yakýn zamanda, Oracle bize onun önemli müþterileri ile ortak bir çaba kendi uygulamalarý geliþtirmek kabiliyetini gösteriyor olabilir.

bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur  takip edin. saðlarken, mevcut ürün bilgilere eriþmek ve güncellemek için bir þirket içinde yetkili kullanýcýlarýn saðlayan bir tek, merkezi bir veri deposu Hatta bazýlarý iliþkisel veritabaný teknolojisini kullanarak veri bütünlüðü saðlanmasý yaný sýra, hem iþ akýþý ve dahil verilen diðer iþ ortamlarýnda bir dizi uygun PDM ve grup yazýlýmý veya bilgi yönetimi (KM) teknolojisi arasýndaki benzerlikler, fark olabilir iþbirliði çabalarý kolaylaþtýrmak Web tabanlý Devamı…
Servis Ömrü Yönetimi - Ürün Satýþ Sonrasý Kýymetini içine dokunulduðunda
Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi (PLM) bir ürünün tam yaþam döngüsü giderir. Onlar satýldý sonra mevcut PLM çözümleri çoðunun odak Ancak, servis ürünleri temin deðeri en yapmaz. Bir ürün müþteriye sevk edildikten sonra Servis Yaþam Döngüsü Yönetimi (SLM) ürünün satýþ sonrasý deðerini faydalanarak, deðerli iþ faydalarý vaat ediyor.

bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur  onlarý satýn müþteriler, sonra ürün satýldýktan. Basitçe söylemek gerekirse, SLM ilk satýþ sonrasý ürün daha fazla para odaklanýyor. Ama daha fazla deðil, ayný zamanda satýþ tamamlandýktan sonra müþterinin iþ stratejik bir parçasý olmak için bir yoldur. Genel   Elektrik (NYSE: GE) odaklý bir þirket mükemmel bir örnektir   satýþ sonrasý fýrsatlarý, bugüne kadar gidiyor kendilerini bir hizmet aramak gibi   þirket olarak bir ürün þirkete karþý çýktý. Devamı…
i2 Teknolojileri: Aþýrý Boom mý?
Pazar gerileme ve Y2K etkilenmemiþ göründü, i2 Teknolojileri düzenli finansal sonuçlarýný rekor ile kurumsal uygulamalar yazýlým sektöründe þaþkýna çeviriyor. En son zafer sonrasýnda, birkaç i2 düþüþ belirtileri gösterir hayal ediyorum.

bir urun ya da bir grup icin talep tahmini birimleri olu turur    i2 tedarik zinciri yönetimi ürün ve Ýnternet ile hizmet evlenir paketi   ticaret teknolojileri saðlayan. Pazar   Darbe   Son sonuçlarý bilgi teknolojisi arasýnda i2 en büyük popülerlik yansýtacak   profesyoneller. Bir e-Ýþ saðlayýcý olarak yeniden konumlandýrýlmasý ile yakaladý   yatýrýmcýlar ve ITWO þimdi bir Wall Street sevgilisi. olarak   Bu iyi þans ortasýnda, birkaç i2 açýk delilleri olduðunu ileri çarpacaktýr   düþüþ. Þekil 1 üzerinde yüzde Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others