Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin


(Fazla) Envanter Akýþ olsun!
Þirketleri bir kez ele yeni ürün geliþtirme ve tanýtým, aþýrý ve Stok Deðer sorunu, öncelikle odaklanmak için, sýk sýk kapý dýþarý uçan envanter ve dolar hem de yol açar. Bu sorunu ele akýllý yolu olmalýdýr.

bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin  fýrsat maliyetini yansýtan bir politika deðiþkendir Burada konu geleneksel stok optimizasyonu deðildir. Bu konu zaten (: Sizin ERP Sistemi geniþletme ve karlý ama Riskli Satýþ Sonrasý Ýþ-Servis ve Yedek Parça SCM Envanter Planlama ve Optimizasyon bakýnýz) önceki yazýlarýmýzda ele edilmiþtir . Bu ayný zamanda korumak veya müþteri hizmet düzeylerini geliþtirmek ise hisse senedi yatýrým azaltmak için müþteri saðlar. En stok optimizasyonu teknikleri kendi prime time olmak Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin


BT Projeleri daha fazla kazanç
BT yatýrýmlarýnýn iþ sorunlarýný çare olacak sihirli bir hap deðil, doðru uygulandýðý takdirde, onlar yardýmcý olabilir. Ýþletmeler yatýrým teknikleri getirisi aracýlýðýyla BT projeleri ve ölçü döner için iþ odaklý hedefler belirlemelidir.

bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin  , kullanýcýlar herhangi bir potansiyel kötü BT yatýrým ortadan kaldýrabilir. Böylece, BT projenin amacý haklý ve nasýl proje organizasyon yararlanacak önemlidir. Sahne Ayarlama herhangi bir giriþim ya da proje hedefleri ve beklenen getirileri olmalýdýr, ve BT giriþimleri ya da proje bir istisna vardýr. Uygulamada, hedefleri ve beklentileri beklendiði gibi döner gerçekleþtirmek için. projeler, plan strateji ve nasýl yönetileceði temelini oluþturur Hatta herhangi bir iþ yazýlým Devamı…
Daha fazla veri Temizleyiciler oluyor
Westboro, Mass 29 Kasým 1999 Cuma - Ateþli Software, Inc (Nasdaq: ARDT) Bugün, Firstlogic, Inc, þirketler veritabaný pazarlama verileri temizlemek ve birleþtirmenize yardýmcý olur idCentric veri kalitesi yazýlým geliþtirici ile stratejik ortaklýk duyurdu veri ambarý ve e-iþ uygulamalarý. Firstlogic müþteri veri kalitesi araçlarý ve Ardent en DataStage Suite arasýnda bir baðlantý geliþtirmek ve destekleyecek ortaklýk anlaþmasý altýnda.

bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin  Veri tahmin edildiði gibi   Depo Satýcýlarý Uygulama Suites (29 Eylül 1999), Yolunda Ýlerliyor   ve Oracle   , Depo sunan (10 Kasým 1999) arttýrmak için Carleton A.Þ. Buys   veri temizleme aracý satýcýlarý alýnan veya ile ortaklýk devam. Biz   Ateþli artýk çok güçlü bir veri temizleme olduðu gibi bu eðilim devam edecektir tahmin   yetenekleri. Zaten satýn alýnan yazýlým temizlik vardý   Prism Çözümleri. Prizma önce QDB Çözümler satýn almýþ, Devamı…
Envanter Azaltma: Nakit Into Etkili Torna Fazla
Hemen hemen tüm üretim þirketleri olarak, stok seviyeleri ve genel iþ performansý arasýnda doðrudan bir iliþki vardýr. Aslýnda, CEO ve CFO kendi þirketleri sürekli 25 ila 40 oranýnda ya da gerekenden daha fazla envanter taþýmak inanýyorum.

bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin  belirli öðeleri stok azaltma potansiyeli deðerlendirmek? 4. Kurduðunuz karar-destek sistemi yardýmcý olur mu bir temel, açýk hedefler ve devam saðlamak envanter her öðe için performans ölçümü? ne gerçekleþmesi muhtemel birçok kiþi anahtar kelimeler atlamak ve, ilk baþta, bir Evet ile sorulara cevap olacaktýr. Ancak, anahtar kelimeler iþaret zaman, cevaplar sorulardan bazýlarý sadece için hemen hemen her zaman Hayýr , ama hepsi dört. envanter planlama ve kontrol sistemi, Devamı…
Frontstep sonra MAPICS 'Daha fazla adýmlar analiz
Orta piyasa üretim þirketleri, MAPICS, için eski sadýk IBM AS/400-based ERP tedarikçisi, oldukça büyük bir satýcý olmak ve Frontstep son satýn alma ve ERP dahil tüm ürün gamýný, nedeniyle daha geniþ bir ürün seçeneði ile olan CRM ve SCM, tek bir Microsoft. NET tabanlý teknoloji platformu. Her iki kamplarý gelen müþteriler daha büyük bir boyut gömülü baþkanlarý ve beyin fýrtýnasý oturumlarý birkaç ay uzun bir süre sonra, ayný pazar içinde birden fazla ürün rasyonalize ihtiyacý konusunda getirdiði göz önüne alýndýðýnda, kendi saðlayýcýnýn stratejisinin belirsiz olduðu gibi Ancak, MAPICS son zamanlarda vardýr rahat birçok müþterilerin kafasýnda ayarlamak gibi, kendi gerekçesini açýklayan meþgul olmuþtur.

bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin  böylece mevcut hitap   ve potansiyel müþterileri. Ön Frontstep MAPICS, gerçekten, oturma olmasaydý   hala, þirket olarak eski için küme düþme önlemek için her türlü çabayý yapmýþtý   Atlantis olarak sýk sýk bazý spekülasyonlar ve bu nedenle son zamanlarda yeniden inþa etti onun   teknolojileri, uygulama ortaklarý yorumlanan ve böylece kayda deðer kadar shored   müþteri tabaný, ve bunu yaparken kârlýlýk ve güvenlik muhafaza (MAPICS bakýn   ) Pragmatik Devamı…
Microsoft, Anýnda Mesajlaþma Savaþlarý Havlu Atar
Redmond, Wash (Bloomberg) - Microsoft Corp, dünyanýn en büyük yazýlým üreticisi, America Online A.Þ. 'nin anýnda elektronik-posta programý ile anlýk mesajlaþma sistemi baðlama durdu, þirketlerin dedi.

bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin  Online A.Þ. nin   anýnda elektronik-posta programý, þirketlerin dedi.    Pazar   Darbe   Microsoft ile Anýnda Mesajlaþma için açýk bir standart için çabasý olmuþtur   Anlýk Ýleti ya da bir baþka IM MSN ve AOL kullanýcýlarý saðlayacak AOL   engel olmadan. Microsoft geliþtiriciler iki sistem baðlamak için çalýþýyorlar   mümkün olduðu kadar çabuk, ama AOL geliþtiriciler kadar çabuk olarak bloklarý uygulamak   baðlantýlar oluþturulur. AOL bloke Devamı…
"Nazik" Dev en Deðer Önerisi "Küçük Beyler '" Algý Overcome için
Az bir yýl önce piyasaya sürülmesinden bu yana, Oracle'ýn VAD Remarketer Programý yeni katma deðerli distribütör dünya çapýnda iþe oldukça baþarýlý olmuþtur. Ancak bu yazýlým devi için kalan gerçek sorunlar ürünleri ile daha pazarda imajýný ile yapmak için daha fazla var.

bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin  oluþturmak için bir anlýk portal saðlar. Oracle Ýþ Aktivitesi Ýzleme (BAM) ek bir araçtýr. Oracle Business Intelligence Standard Edition One -Bu iþ zekasý (BI) ürün ( ile panolarý eriþmelerini saðlar Oracle Ýnteraktif Panolar ) ( Oracle Cevaplar ile ) biçimlendirmek ve daðýtmak raporlarý ( Oracle BI Publisher ile) ve farklý kaynaklardan entegre verilerin geçici analiz etmeyi için . Oracle Veritabaný Oracle VAD Remarketer Programý þirketin amiral gemisi ürünü ve ana unsuru Devamı…
Anlamak SOA, Web Hizmetleri, BPM, BPEL ve daha fazla Bölüm: SOA, Web Hizmetleri ve BPM
Þeylerin büyük þemasýnda, SOA belirli sýnýrlarý içinde yazýlým tekrar kullanýlabilirliði ve kapsülleme genel, daha soyut kavramlar (daha sonra tanýmlanan arayüz üzerinden bu yazýlýmý eriþim saðlamak için gibi) savunan olur, Web hizmetleri daha sonra nedeniyle satýcý baðýmsýz bu SOA kavramlarý olur BPM ve BPEL tüm sistem çalýþýr duruma getirmek motorlarý bazý olacaðýný ise onlarýn kullanýmý genellikle, standartlarý kabul etti.

bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin  protokol baðýmsýz ve basit posta aktarým protokolü de dahil olmak üzere internet protokolleri, (SMTP), çok amaçlý internet posta uzantýlarý çeþitli ile taþýnmalýdýr olabilir (MIME ) ve köprü aktarým protokolü (HTTP). Sen seç önce ve. NET ortamlarý ve ince farklar, J2EE anlama görmek ve. NET ortamlar. Yukarýdaki Oldukça uygun , hizmet odaklý mimariler bir iyi bir tanýtým konsepti (SOA) yazýlým bileþenlerine yolunu aþaðý geliþtiriciler daha fazla yardýmcý olacaktýr. Devamı…
QAD fazla esneklik ve Özelleþtirme Yetenekleri ile Geliþtirilmiþ E-Ticaret Uygulamalarý Teklifler
30 Aralýk, QAD, üretici ve distribütör için sektöre özel e-iþ çözümlerinin lider geliþtiricisi, onun temel kurumsal çözüm, / PRO MFG için B2B ve B2C e-ticaret uygulamalarý geliþtirilmiþ sürümlerini duyurdu. Bu uygulamalar güvenli, ölçeklenebilir satýn alma geniþletmek ve Web üzerinden iþlevselliði satýþ ve ayný zamanda daha fazla esneklik ve özelleþtirme yetenekleri saðlar.

bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin  taþýmak için en iyi pozisyon, Pam Lopker, dedi   QAD ve baþkaný. QAD en B2B ve B2C e-ticaret uygulamalarý izin müþterilerimize   sonra daha kapsamlý bir þekilde kendi ticaret ortaklarý ile iþ yapmak   her zamankinden, piyasa ve düþük maliyetler düþmüþtür zaman neden ulaþýrken   Kullanýcýlarýn daha geniþ bir topluluk. Günümüzün rekabet ekonomisinde, þirketler   yeni satýþ teþvik için yenilikçi, uygun maliyetli yöntemler arýyoruz, oluþturmak   yeni Devamı…
Eski ERP 'Gidenlerin' Of Diriliþ, Vitality ve Azim Dördüncü Bölüm: Zorluklar
Bu satýcýlarýn zorluklarý almak nerede daha fazla tek parça aktif yazýlým sürümleri kontrol edilebilir bir takým karþýsýnda kendi yüklü kullanýcý tabaný uyum iþlerinin devlet olacaktýr. Ancak, gerçekten çalýþanlar iyi entegre nerede tam organizasyon yapýsý entegre nasýl anlamaya bir roket bilim adamý olabilir, iyi koordine ve çapraz satýþ fýrsatlarý en iyi izlenen ve takip hizmet teklifleri.

bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin   yazýlým devi iyimser mali raporlara ek olarak onlarýn bazý büyük oligopollerin miras,, uzun zaman önce ERP eskime duyurmak için bazý uzmanlar için mühimmat verilmez bu reform geleneksel ERP satýcýlarý, gelen edilmiþtir. Bu not kez baþarýsýz iþ modelleri örnek kabul dört satýcýlarý inceler. Bu   satýcýlarý:     Ross Sistemleri     SSA Global Teknolojileri     Geac     Baan Bu   Bu dört ERP satýcýlarýnýn kapsayan beþ bölümlük not kýsmý dört kez Devamı…
Cha (lle) Katma Bayiler Dünya nging
Bugünün kýyasýya iþ ortamýnda, bayi adaylarý daha hýzlý daðýtým, geliþmiþ sistemleri kaliteli, daha iyi maliyet kontrolü ve kaynak kullanýmý, ve kýsa bir sürede þartlarýn deðiþmesi, daha fazla esneklik için ihtiyaç görüyoruz katma deðer. Alternatif? Tamamen yok etmek.

bir po may s ay nda belirli bir o enin birden fazla teslimatlar icin  odaklanarak, etkin bir pazar potansiyeli kapsayan . tamamen zor deðilse Ama satýcý ve ortaklarý için karþýlýklý yararlý düzenleme için sihirli formül geleneksel, karmaþýk olmuþtur. Sonuçta, her iki tarafýn da hedefleri temelde aynýdýr:, geliþmek için yeni iþ sürekli kazanç umutlarý elde etmek için, karþýlamak için ve bu kadar müþteriler (gelecek referanslar) karþýlamak ve daha fazla. Zorluk özellikle ortaðý için yürütme, þöyledir: genellikle daha küçük bir Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others